Regulamin

REGULAMIN

Przestrzeganie poniższego regulaminu ma służyć zapewnieniu naszym Gościom bezpieczeństwa oraz miłego wypoczynku.

 1. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości 30% w ciągu 2 dni, co jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 2. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega anulacji.
 3. Opłatę za pobyt w „Domkach Oski” oraz opłatę klimatyczną należy uiścić gotówką zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 4. Pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych uszkodzeń, która zostaje zwrócona w dniu wyjazdu.
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właścicieli posesji, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 6. Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności personelu ośrodka.
 7. Na terenie posesji obowiązuje doba noclegowa i trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego, oraz cisza nocna od 22.00 – 6.00.
 8. Przed opuszczeniem posesji do godziny 10.00 należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 9. W przypadku niezastosowania się do punktu 8 w regulaminie będzie potrącana z zaliczki kwota:
  – 40 zł za każda rozpoczęta godzinę po dobie noclegowej,
  – 150 zł koszt posprzątania domku.
 10. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem domku, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia. W razie braków lub uszkodzeń odpowiednia kwota będzie pobierana z kaucji.
 11. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z placu zabaw i innych atrakcji wyłącznie pod opieką dorosłych.
 12. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie posesji w godz. 8.00 – 22.00.
 13. Udostępniamy łóżeczka turystyczne, krzesełka do karmienia oraz wanienki do mycia po wcześniejszej rezerwacji.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu elektrycznego niebędącego na wyposażeniu, palenia papierosów, smażenia ryb oraz używania otwartego ognia (w każdym domku znajduje się czujka dymu) oraz chodzenia w obuwiu zewnętrznym (szczególnie szpilkach).
 15. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez właścicieli z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 16. Na naszym terenie jest parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane oznaczone 1 miejsce parkingowe.
 17. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za utratę, uszkodzenia samochodów pozostawionych na parkingu posesji.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie posesji. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 19. W razie zgubienia kluczy od domku pobieramy opłatę w wysokości 50 zł.
 20. Wyrażamy zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienia po wcześniejszym ustaleniu z właścicielami. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właścicieli oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
 21. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialne szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 22. Osoby przebywające na terenie posesji zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń właścicieli posesji. Przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i P-POŻ.
 23. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu działki. W przypadku odmowy będą podjęte odpowiednie kroki.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują właściciele domków.
 25.